ಕನ್ನಡ - Kannada

« ಹಿಂದಿನ


 • UniPlus Lite – Ross – Uniformity Spreadsheet Tool

  UniPlus Lite – An Excel spreadsheet tool to predict the weight distribution of a flock of either single sex or mixed sex birds from either sample weights or average weight and coefficient of variation. The tool is useful for either predicting broiler kill weight ranges or br… Read more

 • UniPlus – Ross – Uniformity Spreadsheet Tool

  UniPlus – An Excel spreadsheet tool to predict the weight distribution of a flock of either single sex or mixed sex birds from either sample weights or average weight and coefficient of variation.  The tool is useful for either predicting broiler kill weight ranges or broile… Read more

 • Read Me Instructions for the UniPlus Tool

  The document includes instructions and system requirements for the UniPlus - Uniiformity Spreadsheet Tool. Read more

 • Ross Best Practice in the Hatchery: SPIDES

  SPIDES-treated eggs are briefly heated weekly for as long as the eggs are stored. Treatment slows the reduction in hatchability and reverses the delay to chick emergence, commonly observed when eggs are stored too long. Read more

 • Aviagen Poster: Feed Management

  Key points for successful feeding management broiler breeders including: Feeding systems, feeding behavior, separate sex feeding, monitoring crop fill and hopper management. Read more

 • Ross Parent Stock Management Handbook – New & Interactive

  The purpose of this Handbook is to help Aviagen customers optimize performance from their parent stock. It is not intended to provide definitive information on every aspect of parent stock management, but to draw attention to important issues, which if overlooked or inadequa… Read more

 • Broiler Myopathies Handbook

  While the incidence of Broiler Myopathies is erratic and not observed in all regions of the world, it has become an important issue for the industry as a whole. This document incorporates findings of the latest investigative research. Read more

 • Aviagen Brief: Rearing Males for Optimal Leg Health

  Appropriate management practices, such as grading, extended lighting programs, and provision of an enhanced nutrient strategy when implemented during the rearing period can help alleviate the presence of male leg health issues in late rear and production. Read more

 • Aviagen Brief: Feeding Diluted Diets to Broiler Breeder Pullets

  Reducing the concentration of diets by including low-energy raw materials as diluents is a nutritional strategy to increase feed volume, improve uniformity, avoid abnormal behaviors and promote efficient digestion. These factors are essential to obtain successful biological … Read more

 • Poster: Delivering Improved Productivity and Sustainability for the Broiler Industry over the past 20 years

  Through our balanced breeding approach, we have brought continual improvements in Welfare, Sustainability and  Productivity to the broiler industry for many years. The poster shows some of the advances in broiler sustainability over the last 20 years. Read more

Contact Information

ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

Aviagen India
ದೂರವಾಣಿ: +91 (0)4252 233650
ವಿಳಾಸ: Tamil Nadu
ಇಮೇಲ್: indiasales@aviagen.com
ಮಾಧ್ಯಮ: mediainquiries@aviagen.com

ಮಾಹಿತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಶೋ

ನಿರ್ವಹಣೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಧ್ಯೇಯಗಳು ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು