Language Mini-Site

«


 • สูตรอาหารไก่เนื้อ Arbor Acres

  Aviagen ได้มีการอัพเดทสูตรอาหารเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการผลิตของไก่เนื้อที่ดีที่สุด สอดคล้องกับ การเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัว คุณภาพเปอร์เซ็นต์ซาก (Carcass component yields) และการลดลงของอัตราแลกเนื้อ (FCR) ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ด้วย Read more

 • เป้าหมายประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่เนื้อ Ross 308 และ Ross 308 FF

  เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อระบุเป้าหมายประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่เนื้อ Ross 308 และ Ross 308 FF Read more

 • เป้าหมายประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่เนื้อ Arbor Acres Plus และ Arbor Acres Plus S

  เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อระบุเป้าหมายประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่เนื้อ Arbor Acres Plus และ Arbor Acres Plus S Read more

 • คู่มือความผิดปกติที่เกิดกับกล้ามเนื้อหน้าอกในไก่เนื้อ

  แม้ว่าอุบัติการณ์ของความผิดปกติที่เกิดกับกล้ามเนื้อหน้าอกในไก่เนื้อนั้นไม่แน่นอนและพบบางภูมิภาคของโลก แต่ก็กลายเป็นประเด็นสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ เอกสารนี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินคะแนนความผิดปกติที่เกิดกับกล้ามเนื้อหน้าอกในไก่เนื้อได้ สำหรับข้อมูลโดยละเอ… Read more

 • Broiler Myopathies Scorecards

  While the incidence of Broiler Myopathies is erratic and not observed in all regions of the world, it has become an important issue for the industry as a whole. This document can be used as a tool to aid in scoring broiler myopathies. For more detailed information, please re… Read more

 • Poster Aviagen: Maneio da alimentação

  Pontos chave para o sucesso no maneio da aimentação de reproductores, incluíndo: Sistemas de alimentação, comportamento na alimentação, alimentação separada por sexos, controlo volume ingerido e gestão de tulhas. Read more

 • 포스터: 세척 및 소독

  본 포스터에는 입추 전에 깨끗하고 방역적으로 안전한 계사를 준비하기 위하여 세척 및 소독 중에 따라야 하는 주요 단계에 대하여 자세히 설명되어 있습니다. Read more

 • 포스터: 가금 농장 차단방역

  본 포스터는 농장 차단방역의 핵심 구성요소에 대한 설명을 제공합니다. Read more

 • Ross 308 Sổ tay bỏ túi Gà thịt

  Sổ bỏ túi hướng dẫn này được biên soạn để bổ sung cho Sổ tay quản lý gà thịt Ross. Nó nên được sử dụng như một tài liệu tham khảo nhanh chóng và thiết thực cho việc quản lý đàn gà thịt. Read more

 • IR Sổ tay bỏ túi Gà thịt

  Sổ bỏ túi hướng dẫn này được biên soạn để bổ sung cho Sổ tay quản lý gà thịt India River. Nó nên được sử dụng như một tài liệu tham khảo nhanh chóng và thiết thực cho việc quản lý đàn gà thịt. Read more

Contact Information


:
:
:
: