Language Mini-Site

«


 • Poster Aviagen: Maneio da alimentação

  Pontos chave para o sucesso no maneio da aimentação de reproductores, incluíndo: Sistemas de alimentação, comportamento na alimentação, alimentação separada por sexos, controlo volume ingerido e gestão de tulhas. Read more

 • 포스터: 가금 농장 차단방역

  본 포스터는 농장 차단방역의 핵심 구성요소에 대한 설명을 제공합니다. Read more

 • 포스터: 세척 및 소독

  본 포스터에는 입추 전에 깨끗하고 방역적으로 안전한 계사를 준비하기 위하여 세척 및 소독 중에 따라야 하는 주요 단계에 대하여 자세히 설명되어 있습니다. Read more

 • AA 육계 포켓 가이드

  본 포켓 가이드는 Arbor Acres 육계사양관리 핸드북을 보완하기 위하여 제작된 것으로, 육계 사양관리 시 간단하고 실용적인 참고 자료로 사용될 수 있습니다. Read more

 • IR 육계 포켓 가이드

  본 포켓 가이드는 Indian River 육계사양관리 핸드북을 보완하기 위하여 제작된 것으로, 육계 사양관리 시 간단하고 실용적인 참고 자료로 사용될 수 있습니다. Read more

 • Ross 308 육계 포켓 가이드

  본 포켓 가이드는 Ross 육계사양관리 핸드북을 보완하기 위하여 제작된 것으로, 육계 사양관리 시 간단하고 실용적인 참고 자료로 사용될 수 있습니다. Read more

 • 포스터: 난상에서 발육기까지의 종란 취급

  난상에서 발육기 이동 시 까지 부적절하게 종란을 관리할 경우 수정율과 부화율에 부정적인영향을 미칠 수 있습니다. 이 포스터에서는 난상에서 발육기까지의 종란 취급과 관련하여 집란, 훈증소독, 종란 보관 및 운송에 대한 내용에 대한 모범 사례를 제공합니다. Read more

 • 포스터: 육추 온도 평가

  육추기간 동안 올바른 환경 조건을 병아리에게 제공하는 것은 성공적인 사육을 시작하는데 있어 중요합니다. 병아리가 편안함을 느낄 수 있도록 상대습도에 맞추어 온도를 조절해야 합니다. 올바른 온도를 유지하는지 여부를 평가하는 가장 좋은 방법 중 하나는 총배설강온도와 모이주머니 채워짐상태를 확인하면서 병아리의 행동을 모니터링하는 것입니다. Read more

 • AA Sổ tay bỏ túi Gà thịt

  Sổ bỏ túi hướng dẫn này được biên soạn để bổ sung cho Sổ tay quản lý gà thịt Arbor Acres. Nó nên được sử dụng như một tài liệu tham khảo nhanh chóng và thiết thực cho việc quản lý đàn gà thịt. Read more

 • IR Sổ tay bỏ túi Gà thịt

  Sổ bỏ túi hướng dẫn này được biên soạn để bổ sung cho Sổ tay quản lý gà thịt India River. Nó nên được sử dụng như một tài liệu tham khảo nhanh chóng và thiết thực cho việc quản lý đàn gà thịt. Read more

Contact Information


:
:
:
: