ಕನ್ನಡ - Kannada

« ಹಿಂದಿನ


 • Video Series: Feed Sieve Demo (2010)

  This video demonstrates how to use the Aviagen Feed Sieve to determine feed physical quality. Read more

 • Video Series: Crop Fill

  The Aviagen Crop Fill video is the third in the “Managing Uniformity of Parent Stock” video series and details the correct methodology for measuring crop fill; a key indicator of chick appetite development. Read more

 • Video Series: Finding the Correct Incubation Temperature (2011)

  Aviagen Incubation Specialist Dr. Nick French discusses the importance of finding the correct incubation temperature and the proper techniques for measuring egg shell temperature. Read more

 • Video Series: Chick Start

  The Aviagen Chick Start Video is the second in the “Managing Uniformity of Parent Stock” video series and covers basic, fundamental management advice needed for a good chick start, which in turn promotes optimum flock uniformity. Read more

 • Video Series: Weighing Broiler Breeders (2019)

  This is the fourth video in the “Managing Flock Uniformity of Parent Stock” series and covers the importance of accurate weighing and keeping records, how to bulk and individually weigh broiler breeders and what to do if weights deviate from expectations. Read more

 • Video Series: Biosecurity for Broiler Breeders (2017)

  The Aviagen Biosecurity for Broiler Breeders video highlights the importance of good biosecurity and the critical areas to consider when creating a biosecurity program. Read more

 • Essential Ventilation Management Booklet

  The Essential Ventilation Management Booklet provides information on how to maintain bird comfort when using minimal, transitional or tunnel ventilation. It covers the key aspects of how to manage each of the three ventilation modes and importantly focuses on bird behavior a… Read more

 • Poster: Cleaning and Disinfection

  This poster details the main steps that should be followed during cleaning and disinfection to ensure clean, biosecure housing prior to bird placement. Read more

 • Ross Best Practice on the Farm: Water Chlorination During Production

  Water disinfection during production is an integral part of a good flock management program. Controlling bacterial contamination and biofilm formation in the drinking system is key to reducing bird exposure to harmful organisms and minimizing the spread of disease. If allowe… Read more

 • Aviagen Brief: Management of Broiler Breeder Males in the Absence of Spur Treatment

  For many years, spur treatment has been used to help prevent perceived damage to broiler breeder females during mating, to minimize skin lesions in males who compete for dominance and to aid in the personal safety of those handling the males on a regular basis. Internal data… Read more

Contact Information

ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

Aviagen India
ದೂರವಾಣಿ: +91 (0)4252 233650
ವಿಳಾಸ: Tamil Nadu
ಇಮೇಲ್: indiasales@aviagen.com
ಮಾಧ್ಯಮ: mediainquiries@aviagen.com

ಮಾಹಿತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಶೋ

ನಿರ್ವಹಣೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಧ್ಯೇಯಗಳು ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು